Vedtægter

 

For Fanefjord Foredrags Forening

 

Stiftende generalforsamling d.7. februar 1885

§ 1            Navn

Fanefjord Foredrags Forening

Cvr.nr. 34 76 14 85

§ 2            Hjemsted

               Vestmøn

§ 3            Formål

Foreningens formål er at styrke og udbygge fællesskabet på Vestmøn og omegn, at medvirke til Fanefjord Foredrags Forenings, fortsatte beståen at afholde foredrag af almen oplysende karakter og interesse for alle generationer.

                            

§ 4            Medlemmer

Enhver, der har interesse i at støtte Foreningens formål og er villig til at betale kontingent til Foreningen, kan optages som medlem. 

 

§ 5           Kontingent

Kontingent fastsættes af bestyrelsen

§ 6            Regnskab  

Kassereren er ansvarlig for Foreningens regnskab. Regnskabsåret følger kalenderåret

 

§ 7            Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer og 2 revisorer

der alle vælges af Generalforsamlingen

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af 2 år, således, at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg et år og 2 det efterfølgende år, revisorer vælges for 2 år

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det fornødent eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted ved elektronisk post med angivelse af dagsorden. Ved bestyrelsesmøderne føres protokol.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af bestyrelsens ordinære medlemmer er til stede. Der træffes beslutning ved simpelt stemmeflertal blandt ordinære medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

§ 8            Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamlingen indkaldes ved annoncering på hjemmesiden

www.fanefjordforedragsforening.dk 

§ 9            Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling annonceres på hjemmesiden www.fanefjordforedragsdorening.dk senest 14 dage før afholdelse.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i januar eller februar måned med følgende dagsorden:

1.       Valg af dirigent

2.       Formandens beretning

3.       Fremlæggelse af regnskab v/kassereren

4.       Indkomne forslag

5.       Valg af bestyrelse

6.       Valg af revisorer

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres skriftligt til formanden senest 3 dage før.

§ 10          Afstemning på generalforsamling

På generalforsamling afgøres sagerne ved simpelt flertal.

Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance og kun ved personlig fremmøde.

 

§ 11          Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen eller 10 medlemmer forlanger det.

Begæring herom afgives skriftligt til formanden

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling annonceres på hjemmesiden www.fanefjordforedragsdorening.dk

senest 14 dage før afholdelse.

 

§ 12          Foreningens nedlæggelse.

 Foreningen kan nedlægges, når 2/3 af de fremmødte medlemmer, på en dertil indkaldt generalforsamling stemmer derfor. I så tilfælde træffer samme generalforsamling bestemmelse om anvendelse af foreningens midler           

Spørgsmål vedrørende Foreningen kan til enhver tid fremsættes for bestyrelsen

info@fanefjordforedragsforening.dk

www.fanefjordforedragsforening.dk

 

            Fanefjord Foredrags Forening 

 stiftet d.7. februar 1885

     vedtægter revideret januar 2015

                       Formand.

                      Lillian Sand

 Information

Vi kan kontaktes på mail adresse

                     eller

Fanefjord Foredragsforening

v/ Lillian Sand

tlf. 6170 4792 

Fanefjordgade 63

4792 Askeby

 

Forhåndstilmelding til foredrag
Medlemmer har fortrinsret til arrangementer, men det kræver en forhåndstilmelding ved alle arrangementer. Det er ikke et krav at ringe eller sende en e-mail i forvejen, men det er en uvurderlig hjælp for bestyrelsen, at vi forlods har en fornemmelse af deltagerantallet.

Gavekort til Fanefjord Foredrags Forening

Gavekort kan købes info@fanefjordforedragsforening.dk

eller på tlf. 6170 4792